Home » Kilungule, St. Monika (2011)

Kilungule, St. Monika (2011)

Rev. Fr. Amandus Chitumbi, Parish Priest – 0714 950703

Rev. Fr. Charles Kayumba – 0753 039907